Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Obiady

Obiady będą wydawane od 3 września!

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

1. Deklarację należy czytelnie wypełnić niebieskim długopisem, podpisać i zostawić w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów lub przesłać skan deklaracji na adres email marta.stoj@onet.eu (tytuł maila: „PSPZP Stołówka – Deklaracja imię i nazwisko dziecka, klasa”), najpóźniej do dnia 28.08.2024r., by móc korzystać ze stołówki od m-ca września.

2. Deklaracja jest wypełniania indywidulanie dla każdego dziecka.

3. Rodzic / prawny opiekun dziecka podpisując deklarację jednoznacznie potwierdza zapoznanie się z zasadami korzystania z stołówki szkolnej i przyjmuje na siebie obowiązek ich przestrzegania oraz uiszczania opłaty za obiady.

4. Rodzice dzieci, które korzystały ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 i nie uregulowali płatności za obiady za tamten okres, zobowiązani są do uregulowania zaległości przed złożeniem nowej deklaracji.

5. Stołówka szkolna będzie funkcjonować zgodnie z Kalendarium Szkoły (https://szkola.pijarzy.rzeszow.pl/szkola/kalendarium/) oraz decyzjami Dyrekcji Szkoły. W przypadku zdalnej nauki, nieobecność będzie zaznaczana w programie przez wydającego posiłki.

6. Dla każdego poprawnie zgłoszonego dziecka zostanie utworzone indywidualne konto na portalu eDziecko (https://edziecko.edu.pl/) w celu zarządzania obiadami, nieobecnościami i płatnościami.

  1. Login: PESEL dziecka
  2. Hasło: Imię dziecka z dużej litery

7. Każde dziecko, o ile jeszcze nie posiada karty stołówkowej, otrzyma kartę stołówkową po wcześniejszym jej zamówieniu przez rodzica / opiekuna prawnego na portalu eDziecko.

8. Każde dziecko korzystające ze stołówki szkolnej jest zobowiązane do posiadania karty stołówkowej i jej okazania podczas wydawania posiłku. Brak karty będzie skutkować z nie wydaniem obiadu, ale obowiązkiem uiszczenia opłaty za posiłek zgodnie z kalendarzem obecności na portalu eDziecko.

9. Nieobecności dziecka należy zgłaszać na portalu eDziecko, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w systemie skutkuje z naliczeniem opłaty za posiłek i obowiązkiem jej zapłaty.

10. Opłaty za posiłki

Kwota za posiłki naliczana jest z góry za cały miesiąc uwzględniając wybór posiłków w poprawnie złożonej deklaracji. Miesięczna kwota może być pomniejszona o poprawnie zgłoszone nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu. Miesięczna kwota zobowiązania będzie dostępna na portalu eDziecko najpóźniej do 3-go dnia danego miesiąca. Płatność za posiłki należy dokonać najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca (liczy się data księgowania): w formie przelewu na konto: 41 2490 0005 0000 4530 0006 2394, z tytułem: „Nazwisko i Imię dziecka, klasa, miesiąc, rodzaj posiłku”, lub poprzez płatności na portalu eDziecko. Brak uiszczenia płatności skutkuje nie wydaniem obiadów dla dziecka, jednocześnie obowiązkiem uiszczenia opłaty za już wydane posiłki.

  •   Zmiany do już złożonej deklaracji lub rezygnacje należy zgłosić poprzez ten formularz przesyłając jego skan na adres email marta.stoj@onet.eu, najpóźniej do 25-go dnia miesiąca, ze skutkiem od 1-go dnia następnego miesiąca. Brak zgłoszenia jest jednoznaczny z faktem, iż dziecko będzie korzystać ze stołówki.

Pliki do pobrania: