Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy

Mgr Barbara Gliwa – doradca zawodowy w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza zaprasza do indywidualnego kontaktu:

 1. Uczniów klas VI, którzy potrzebują pomocy w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu
 2. Rodziców uczniów naszej szkoły chcących sukcesywnie wspomagać swoje dzieci w ich wyborach edukacyjno-zawodowych
 3. Nauczycieli i wychowawców planujących realizację działań doradczych na rzecz uczniów naszej szkoły

Osoby potrzebujące konsultacji z doradcą zawodowym zachęcam do osobistego lub telefonicznego umówienia się na spotkanie (w godzinach pracy sekretariatu szkoły)

Barbara Gliwa

Doradztwo zawodowe w SP

 • Od roku szkolnego 2019/20 w naszej szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 •  Szczegółowe cele, treści i zasady realizacji doradztwa ujęte są w opracowanych dla potrzeb naszej szkoły dokumentach („Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza)
 • Treści z obszaru doradztwa zawodowego są realizowane zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jak też w ramach specjalnych lekcji doradztwa zawodowego (w klasie VII i VIII)

Jakie cele są realizowane dzięki działaniom z zakresu doradztwa?

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

 • Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijanie pozytywnej postawy wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów.
 • Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie ich pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 • Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Kto realizuje zadania z obszaru doradztwa zawodowego?

W  realizację działań związanych z orientacją i doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele specjaliści (pedagog, doradca zawodowy).

Szczególna rola przypisana jest doradcy zawodowemu, który m.in.:

 •  diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
 •  prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 •  pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  prowadząc doradztwo indywidualne dla chętnych uczniów;
 •  gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe na stronie internetowej szkoły;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest mgr Barbara Gliwa

Lekcje doradztwa zawodowego

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego szkoła organizuje obowiązkowe lekcje doradztwa zawodowego:

 •  Dla uczniów klas VII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
 •  Dla uczniów klas VIII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych

Tematyka lekcji doradztwa zawodowego jest skoncentrowana na  następujących  problemach:

 •  Poznawanie własnych zasobów;
 •  Świat zawodów i rynek pracy;
 •  Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;
 •  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi w naszej szkole

doradca zawodowy Barbara Gliwa.

Dla ucznia

więcej wkrótce…

Dla rodzica

Szkolne doradztwo zawodowe to nie ZAPCHAJDZIURA

Zajęcia z Doradztwa zawodowego zaczynają się już w przedszkolu, kontynuowane w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej, gdzie pozornie wydawać by się mogło, że są najbardziej celowe. Ale tu właśnie tkwi błąd w myśleniu i postrzeganiu, ponieważ każdy etap jest bardzo ważny.

Na etapie szkoły podstawowej poznajemy przede wszystkim siebie, swoje talenty, które poprowadzą ucznia do podjęcia bardzo ważnej decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej. To także znajomość nie tylko lokalnego środowiska, branż prężnie rozwijających się na rynku, ale również możliwość spotkania z osobami reprezentującymi ciekawe zawody oraz historię jak osiągnęli sukces.

Gdy zapytasz uczniów: PO CO CHODZĄ DO SZKOŁY? – Prawdopodobnie w większości odpowiedzą: Bo rodzice mi każą. Jeżeli zapytasz rodziców po co ich dzieci chodzą do szkoły – Prawdopodobnie odpowiedzą: Bo chce, żeby moje dziecko było kimś, zdobyło wykształcenie i poradziło sobie w życiu.

Życie dorosłe to wykształcenie, to także bycie kimś. Choć jak wiadomo – każdy już  kimś jest. To prezentowanie właściwej postawy, sposób postrzegania świata oraz wypowiedzi odnośnie pojawiających się spraw i problemów. To zwrócenie uwagi na drugiego człowieka, pomaganie innym i chęć  niesienia pomocy.

Jak zatem wspierać młodego człowieka w tym, aby poradził sobie w życiu?

Z pewnością przez odpowiednie przygotowanie. Cała idea edukacji sprowadza się do tego, aby uczeń zdobył wiedzę oraz umiejętności i wykorzystał je w życiu dorosłym. Czy będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę? Gdzie wykorzysta zdobytą wiedzę? Jeżeli mowa o życiu dorosłym to pewnie chodzi o pracę. Ale jak otrzyma tę pracę, skoro nie potrafi zaprezentować się pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Autoprezentację myli z prezentacją samochodu w salonie, a w CV wpisuje imiona rodziców oraz kota, PESEL czy miejsce urodzenia?

Na co mu ta cała mądrość przekazana w trakcie kilkunastoletniego okresu szkolnej edukacji, jeżeli młody człowiek nie został przygotowany do „poradzenia sobie w życiu dorosłym”?

Zastanów się teraz co zyska uczeń, który dzięki Doradztwu zawodowemu dowie się jakie są oczekiwania pracodawców, jakie są trendy na rynku pracy, lub gdy w końcu będzie potrafił określić swoje zainteresowania, talenty i uzdolnienia. Jaka będzie jego satysfakcja, gdy dzięki udziałowi w zajęciach w doradztwa dowie się w czym jest dobry, jakie ma mocne strony lub który zawód szczególnie go interesuje. Przeprowadzając ankietę wśród uczniów klas 7 i 8 niewiele osób potrafi wymienić swoje mocne i słabe strony, nie znają zainteresowań. Z kolei rodzice zapytani o hobby swoich dzieci często pozostawiali pustą rubrykę. To samo dotyczyło zagadnienia związanego z wyborem zawodu. Utarło się stwierdzenie, że siódma klasa to jeszcze za wcześnie, żeby o tym myśleć. Dlatego tak ważne jest przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów, myślenia o przyszłości już w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej. Zachęcam do rozmowy na temat przyszłości swoich dzieci , ich oczekiwań, pomysłów na swoją przyszłość.

Dziesięć godzin zamierzam właśnie wykorzystać na omówienie powyższych kwestii. Mam nadzieję, że nasi uczniowie wyjdą wzbogaceni o tą wiedzę i  wyniosą z lekcji to co najważniejsze- odpowiedź na pytanie kim jestem, jakie są  ich plany i czy posiadają odpowiednie predyspozycje zawodowe. Całą resztę pozostawmy Najwyższemu😊

Doradca zawodowy

Barbara Gliwa