Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Świetlica

Regulamin świetlicy

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas I-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców / opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zasad świetlicy.

Cele i zadania

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. Dbanie o adaptację dzieci, w tym szczególnie o ich poczucie bezpieczeństwa;
 2. Integracja grupy świetlicowej poprzez wybrane zabawy grupowe ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sześcioletnich;
 3. Wzbudzanie i rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za działania grupowe;
 4. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 6. Kształtowanie umiejętności wyrażania się różnymi środkami plastycznymi, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 8. Wspieranie rozwoju duchowego uczniów;
 9. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 10. Organizacja obiadów w jadalni;
 11. Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi i nauczycielami.

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Świetlica czynna jest w od poniedziałku do piątku: 6:30-7.55; 11:40-17:00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. W świetlicy prowadzone są m. in. zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne (odrabianie lekcji) oraz inne wynikające z potrzeb grupy danego roku;
 4. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 5. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

Powierzanie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych;
 5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice /opiekunowie prawni wymagane jest pisemne upoważnienie.

Pliki do pobrania: