Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Pedagog

Godziny przyjęć:

 • Poniedziałek 8:00 – 14:00 (Pomoc psych. – ped. 7:00 – 8:00)
 • Wtorek 8:00 – 14:00 (Pomoc psych. – ped. 14:00 – 15:00)
 • Środa 13:00 – 17:00
 • Czwartek 8:00 – 15:00 (Pomoc psych. – ped. 15:00 – 16:00)
 • Piątek 8:00 – 11:00 (Pomoc psych. – ped. 7:00 – 8:00)
 • Dyżur dla uczniów: Środa 14:00 – 16:00
 • Dyżur dla rodziców: Środa 16:00 – 17:00

Wychowanie „jest to posługiwanie naprawdę bardzo godne, bardzo szlachetne, bardzo zasługujące, bardzo dobroczynne, bardzo pożyteczne, bardzo potrzebne, głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze, bardzo racjonalne, wywołujące wielką wdzięczność, bardzo przyjemne i bardzo chwalebne”.

św. Józef Kalasancjusz

PEDAGOG SZKOLNY

Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest DOBRO każdego UCZNIA !!!

Pedagog szkolny pomaga przede wszystkim rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu młodego człowieka.

Formalne zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Pedagog szkolny podejmuje oddziaływania m.in. w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • prowadzenia badania i działania diagnostyczne dotycząc młodzieży, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspierania mocnych stron uczniów.
 • współpracy z instytucjami oraz organizacjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy dzieci i młodzieży (m.in. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, MOPS, Ośrodki Terapeutyczne).
 • wspierania nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, np. poprzez rozmowy, konsultacje, zajęcia warsztatowe, indywidulne i grupowe.
 • prowadzenia szkoleń/konferencji w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • profilaktyki wychowawczej (działania wychowawczo – profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły).
 • indywidualnej opieki pedagogicznej (organizowanie i prowadzenie różnych form opieki/pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli).
 • prowadzeniu dokumentacji.
 • ścisłej współpracy w zakresie realizacji zadań pedagoga szkolnego z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami uczniów, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym i wychowawczym dzieci i młodzieży.